An Education Blog

word direction logo

Xu hướng thay đổi hạn hán ở tỉnh Khuzestan, Iran- (Vietnamese)

Ali Asareh, Ebrahim Amiri

Department of Water Science and Engineering Ahvaz branch, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran

Department of Water Science and Engineering , Lahijan branch, Islamic Azad university, Lahijan, Iran

Key words: drought, standardized precipitation index (SPI), Khuzestan, 5-year moving mean.

Tóm tắt
_83677367_027638466-1Iran một quốc gia khô đau khổ từ cuộc khủng hoảng nước. Đối với vai trò của các vùng nước bề mặt trong các hệ sinh thái vùng hiệu quả của hạn hán về số lượng chất lượng của các nước, các nghiên cứu hiện nay được thực hiện để điều tra xu hướng thay đổi hạn hán tỉnh Khuzestan. Do đó, các thống kê lượng mưa hàng năm của đài phúc Dezful, Shooshtar, Behbahan, Abadan, MasjedSoleiman, Ahvaz Izeh đã được sử dụng trong một khoảng 20 vài tháng. Tính chính xác của dataand tính đồng nhất được thử nghiệm thông qua việc chạy thử nghiệm phân tích khối lượng gấp đôi. Sau đó, tần số mức độ nghiêm trọng của nạn hạn hán đã được nghiên cứu dựa trên việc thực hiện các chỉ số chuẩn hóa mưa (SPI). Để tìm hiểu xu hướng thay đổi hạn hán trạm đã chọn, có nghĩa là chuyển động 5 năm đã được sử dụng. Kết quả thu được cho thấy rằng 10 trường hợp hạn hán Ahvaz station, 11 người trong nhà ga Dezful, 12 cái Abadan station, 10 cái trong nhà ga MasjedSoleiman, 10 cái trong nhà ga Behbahan, 11 người trong nhà ga Izeh 8 trong những Shooshtar ga đã xảy ra. Các kết quả của các nghiên cứu cho thấy rằng trong tất cả các trạm trừ Shooshtar ga hơn 50% của thời kỳ khô hạn đã xảy ra các xu hướng khá rõ ràng trong có nghĩa là chuyển động 5 năm của dữ liệu. Các kết quả cũng chỉ ra rằng trong tất cả các trạm những thay đổi có nghĩa là chuyển động 5 năm đã có một xu hướng giảm giảm được bằng 54.55% Abadan station, 45.58% Ahvaz station, 49,20% Behbahan, 41.53% Izeh station, 51.09% MasjedSoleiman station, 42,20% Dezful station 41.64% tại Shooshtar ga.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply